SIA LATSKETCH

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

Sagatavoti saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679.

 

1.      Vispārīgie datu vākšanas, apstrādes un glabāšanas principi

1.1. SIA Latsketch (turpmāk – Uzņēmums) bez personas piekrišanas neievāc nekādus datus.

1.2. Uzņēmums vāc datus no šādām personām:

1.2.1.      Darbinieki – personas, kuras uz darba vai uzņēmuma līguma pamata strādā Uzņēmumā;

1.2.2.      Potenciālie klienti – personas, kuras ir izteikušas vēlmi saņemt informāciju par visiem vai konkrētiem Uzņēmuma pakalpojumiem un produktiem;

1.2.3.      Klienti – personas, kuras ir noslēgušas līgumu (arī ar konkludentām darbībām) par preču vai pakalpojumu saņemšanu.

1.3. Uzņēmums no personām pieprasa šādus datus:

1.3.1.      Personas dati, kas nepieciešami informācijas sniegšanai, piemēram, vārds, ē-pasts, tālruņa numurs, adrese (faktiskā, deklarētā, piegādes).

1.3.2.      Personas datus, kas nepieciešami darba līgumu, patapinājuma līgumu, preču un pakalpojuma līgumu, piegādes līgumu un citu līgumu noslēgšanai, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Piemēram, vārds uzvārds, personas kods, adrese (faktiskā, deklarētā, piegādes).

1.4. Uzņēmums personas datus glabā:

1.4.1.      Uzņēmumam piederošajos datoros;

1.4.2.      Google diskā;

1.4.3.      Grāmatvedības programmā Zalktis;

1.4.4.      Slēgtā dokumentu plauktā.

1.5. Uzņēmums personas datus nodod:

1.5.1.      Preču piegādātājiem;

1.5.2.      Valsts ieņēmumu dienestam.

2.      Personas datu vākšanas un apstrādes principi

2.1. Par personas piekrišanu ievākt, apstrādāt un uzglabāt personas datus atbilstoši šim nolikumam tiek uzskatītas personas ē-pasta, tālruņa numuru, faktiskās, deklarētās vai piegādes adreses vai sociālo tīklu kontu nosaukuma, nodošana Uzņēmuma darbiniekiem mutvārdos, rakstiski vai elektroniskā veidā, lai saņemtu Uzņēmuma informāciju.

2.2. Uzņēmums pieprasa tikai tādus datus, kas ir nepieciešami, lai izpildītu klienta pasūtījumu un likuma prasības, piemēram, noslēgtu līgumu, izrakstītu rēķinu vai pavadzīmi un piegādātu preci.

2.3. Uzņēmuma darbiniekiem ir tiesības vienu reizi pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas un informācijas nodošanas personai, sazināties ar personu, lai noskaidrotu, vai nosūtītā informācija ir saņemta un vai nav radušies papildus jautājumi.

2.4. Uzņēmuma darbiniekiem ir tiesības vienu reizi pēc izpildīta pasūtījuma nodošanas personai, sazināties ar personu, lai noskaidrotu, personas viedokli par saņemtā pasūtījuma kvalitāti, atbilstību gaidītajam un citiem jautājumiem.

2.5. Uzņēmums bez personas piekrišanas pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas un informācijas nodošanas personai, un pēc izpildīta pasūtījuma nodošanas personai nepiegādā klientiem komercinformāciju (piemēram, akcijas, īpašie piedāvājumi, pasākumi).

3.      Datu glabāšanas principi

3.1. Personas dati, kas izmantoti līguma sagatavošanai, rēķinu un pavadzīmju izrakstīšanai un citiem gadījumiem, kad Uzņēmums ar personu ir noslēdzis vienošanos par pasūtījuma izpildi, tiek glabāti atbilstoši Latvijas Republikas Arhīvu likumam.

3.2. Personas dati, kas izmantoti informācijas pieprasījuma saņemšanas un informācijas nodošanas personai, netiek glabāti.

3.3. Uzņēmums personas datus un personu datu saturošu informāciju glabā, ievērojot adekvātus drošības pasākumus. Piemēram, elektroniskā vidē dati tiek glabāti ar paroli aizsargātā datorā, visiem kontiem un ierīcēm izvēlētas drošas paroles.

3.4. Par katru datu noplūdi, piemēram, ja tiek, nozaudēts dators ar klientu līgumiem vai pazaudēta mape ar klientu kontaktiem, uzņēmums 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā par to informē personas, kuru dati varētu būt nopludināti.

4.      Personu, kuru dati tiek apstrādāti un glabāti, tiesības

4.1. Personai ir tiesības piekļūt saviem personas datiem – persona var pieprasīt piekļuvi saviem datiem, kā arī pieprasīt pilnu informāciju kad, kur, kā un kāpēc viņa personas dati tiek glabāti un izmantoti.

4.2. Personai ir tiesības labot savus personas datus – persona var pieprasīt savu personas datu labošanu.

4.3.Persona var pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja vien tas nav pretrunā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.4. Persona var pieprasīt savu datu saglabāšanu, bet izmantošanas pārtraukšanu.

4.5. Persona var iesniegt iebildumus saistībā ar savu personas datu apstrādi.

4.6. Persona var atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaukt piekrišanu var tādā pat veidā, kādā piekrišana tika sniegta.

 

Pirkumu grozs