Privātuma politika

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar  SIA “Latsketch”, PVN reģistrācijas nr. LV41203059964, juridiskā adrese: “Spuras”, Kaltene, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264 (turpmāk – uzņēmums) mājaslapu, internetveikalu un pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz [email protected].

1.      Vispārīgie noteikumi

1.1.   Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

2.      Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana

2.1.   SIA “Latsketch” iegūst tādus personas datus:

2.1.1.      ko, personas brīvprātīgi sniedz ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citos saziņas veidos.

2.1.2.      foto, video un balss ierakstus, kas uzņemti uzņēmuma organizētos publiskos pasākumos uzņēmuma telpās vai ārpus tām;

2.1.3.      videonovērošanas ierakstus, kas veikti uzņēmuma ēkās un to teritorijās sabiedriskās kārtības un uzņēmuma materiālo vērtību saglabāšanas nodrošināšanai.

2.2.   Apmeklējot, sazinoties, izmantojot SIA “Latsketch” sniegtos pakalpojumus (t.sk. mājaslapā un internetveikalā), personas piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3.   Iesniedzot pasūtījumu, klientiem:

2.3.1.      Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālrunis un e-pasts), piegādes adrese,  un cita informācija kuru vēlas sniegt vai nepieciešama pasūtījuma izpildei.

2.3.2.    Juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN reģistrācijas numurs (ja attiecas), juridiskā un piegādes adreses, kontaktinformācija (tālrunis un e-pasts) un cita informācija kuru vēlas sniegt vai nepieciešama pasūtījuma izpildei.

2.4.   SIA “Latsketch” iegūtos personas datus izmanto, lai:

2.4.1.      sniegtu personām pieprasītos pakalpojumus un informāciju;

2.4.2.      apstrādātu personu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus;

2.4.3.      sniegtu personām efektīvu klientu atbalstu;

2.4.4.      palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības;

2.4.5.      nosūtītu klientiem informatīvus ziņojumus, ja klienti ir nepārprotami piekrituši tādus saņemt;

2.4.6.      ievērotu normatīvo aktu prasības;

2.4.7.      nodrošinātu uzņēmuma rīkoto pasākumu publicitāti;

2.4.8.      citus nolūkus, par kuriem datu subjekts tiek informēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apjomā.

2.5.   Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par SIA “Latsketch” Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot uzņēmumam par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.6.   SIA “Latsketch” nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

2.7.   SIA “Latsketch” ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

2.8.   Uzņēmums var nodot personu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu uzņēmuma, klientu un citu personu likumīgās tiesības. Informācija var tikt nodota sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi SIA “Latsketch” uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c..

2.9.   SIA “Latsketch” glabā un apstrādā personas datus, tik ilgi, cik ilgi tie ir nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības un/vai kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

2.9.1.      personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

2.9.2.    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Latsketch” un/vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

2.9.3.      kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

2.9.4.      kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

2.10.      Izbeidzoties 2.9. punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

2.11.        Apstrādājot un glabājot personas datus, SIA “Latsketch” īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

2.12.        Uzņēmums ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

3.      Sīkdatņu izmantošana

3.1.   Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko apmeklētās mājaslapas saglabā datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājaslapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

3.2.   SIA “Latsketch” mājaslapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

3.2.1.      Funkcionālās sīkdatnes ir nepieciešamas, lai spētu pārvietoties mājaslapā un lietotu tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm nevar nodrošināt pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.

3.2.2.      Google Analytics sīkdatnes lieto, lai iegūtu mājaslapas apmeklējuma statistiku. SIA “latsketch” lieto šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.

3.2.3.       Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.

3.2.4.     Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes var iestatīt mājaslapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Patīk", YouTube video un citi pakalpojumi. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi personu darbībām citās mājaslapās, un SIA “Latsketch” tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi SIA “latsketch” mājaslapa.

3.3.   Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, personas var izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz personas aizverat visus pārlūka logus.

3.4.   Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs personas var izmantot, piemēram, bezmaksas rīkus Your Online Choices vai YourAdChoices.

3.5.   Uzņēmuma tīmekļvietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļvietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un Personas datu aizsardzības noteikumi un standarti, par kuriem uzņēmums neuzņemas atbildību.

4.      SIA “Latsketch” informatīvie paziņojumi un publiskie pasākumi

4.1.   Uzņēmumam veicot savas funkcijas un pildot uzdevumus nepieciešams informēt datu subjektus, kuru Personas dati ir Uzņēmuma rīcībā, Uzņēmums ievēro šādus principus:

4.1.1.      informatīvos paziņojumus Uzņēmums veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;

4.1.2.    datu subjekts piekrišanu Uzņēmuma paziņojumu saņemšanai var dot apliecinājuma veidnēs, Uzņēmuma tīmekļvietnē vai citādi ievērojot VDAR noteiktos nosacījumus datu subjekta piekrišanai;

4.1.3.      datu subjekta dotā piekrišana Uzņēmuma informatīvo paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam vai Uzņēmuma norādītajam termiņam;

4.1.4.      nododot savu kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa nr. u.c.) Uzņēmuma rīcībā, datu subjektam tiek sniegta visa VDAR paredzētā informācija un saņemta piekrišana saziņai izmantojot datu subjekta sniegto kontaktinformāciju;

4.2.   Datu subjekts jebkurā laikā var atteikties no Uzņēmuma informatīvo paziņojumu saņemšanas nosūtot e-pastu uz adresi [email protected].

4.3.   Uzņēmuma rīkotajos pasākumos var tikt veikta filmēšana vai fotografēšana ar mērķi informēt sabiedrību par Uzņēmuma aktualitātēm Uzņēmuma profilos sociālajos tīklos vai citās publikācijās plašsaziņas līdzekļos. Šādā gadījumā pasākuma organizators par to informē pasākuma dalībniekus nosūtot paziņojumu vai izvietojot informāciju pasākuma norises vietā, vai informē mutiski pasākuma laikā. Ja pasākumā piedalās bērni līdz 13 gadu vecumam, viņu filmēšanu vai fotografēšanu veic tikai tad, ja ir saņemta personīga vai rakstveida piekrišana no bērna mātes vai tēva, vai no bērna likumiskā aizbildņa.

5.      Datu subjekta tiesības

5.1.   Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem personām ir tiesības:

5.1.1.      Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

5.1.2.      Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

5.1.3.      Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

5.1.4.      Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

5.1.5.      Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

5.1.6.      Vērsties Datu valsts inspekcijā.

5.2.   Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz e-pastu [email protected].

6.      Nobeiguma noteikumi

6.1.   Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

6.2.   Datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

6.2.1.      datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

6.2.2.      apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

6.2.3.      apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

6.2.4.   apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

6.3.   SIA “Latsketch” ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.latsketch.lv.